Tietosuojaselosta - Asiakastiedot

Finceptum noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja tietosuojaperiaatteita.

Rekisterinpitäjä

Finceptum Oy
Maisterinkatu 9
11100 Riihimäki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Wallgren
Maisterinkatu 9
11100 Riihimäki
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)finceptum.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus on Finceptum Oy:n myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ylläpitäminen ja hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a ja f -kohdat.

(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

(f) rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiallinen yhteys, asiakassuhde)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • rekisteröidyn itse ilmoittamat muut tiedot (kiinnostuksenkohde)

Tietolähteet

Henkilöitä koskevat tiedot saadaan joko työnantajalta tai henkilöltä itseltään. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja itse ja hyödynnämme käsittelyssä lukuumme toimivia yrityksiä GDPR:n ohjeiden mukaisesti. Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän tarvitseman palvelun toteuttaminen sitä edellyttää. Näissä tapauksissa noudatetaan EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön edellyttämiä suojatoimia.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää meitä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyn on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).

Evästeet

Finceptum Oy:n verkkosivustoilla ei käytetä evästeitä